§ 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Østtun masseuttak» i Namsos kommune. Iht. pbl § 12-9 legges forslag til planprogram for samme plan ut til offentlig ettersyn. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 271/1-2 på Salsnes.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak ved Østtun og å anlegge ei utskipingshavn for frakt av masser via båt.

Planen er vurdert til å kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og det er derfor stilt krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. Frist for merknader er satt til 06.11.20.

Dokumenter:

Planprogram Østtun masseuttak
Varslede høringsinstanser og grunneiere
Vedlegg 01 Plankart 1 av 3
Vedlegg 02 Plankart 2 av 3
Vedlegg 03 Plankart 3 av 3
Vedlegg Anholmen oppsummering og uttalelser knyttet til risikokartlegging rev01
Vedlegg Naturtypekartlegging Østtun Masseuttak
Vedlegg Rapport fra arkeologisk registrering – Østtun masseuttak
Vedlegg Referat oppstartsmøte Østtun masseuttak 20200826