Vi ønsker med dette å komme med en statusoppdatering i forhold til den pågående prosessen på Brukstomta, Terråk.

Det er Trondheimsfirmaet Morefish As, som er engasjert og har ansvaret med å ferdigstille konsesjonssøknaden. Som underleverandør, er Åkerblå i sluttfasen med en modellering av hele fjordsystemet. Dette danner grunnlaget for å sette ut strømmålere, for å finne den mest gunstige plasseringen av blant annet inntaksvannet til anlegget.
Vi har som målsetting å ha en komplett konsesjonssøknad klar for levering til Mattilsynet og Fylkeskommunen innen 1. mars 2022, forutsatt at NVE velsigner vannuttaket fra Terråkvassdraget.

Fysisk på tomta er stort sett hele området nedsprengt til kote 0. Arbeidet med å planere ut, og bearbeide de utsprengte steinmassene vil pågå i vinter.

Smoltanlegget vil bli dimensjonert med et bygg som har et fotavtrykk på ca 20 000 m2, og vil huse inntil 10 millioner smoltindivid. Det vil i sin helhet bli søkt om oppdrett av postsmolt, der den enkelte smolt blir opptil 8-900 gram, før den settes i sjøen. Et ferdig utbygget anlegg vil ha et mannskapsbehov på mellom 20-25 ansatte.

Legger med 2 skisser, som er retningsgivende for hvordan anlegget planlegges bygget.

Med denne orienteringen ønsker vi alle en riktig god jul og et godt nyttår.